Privacy policy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI

Já (dále jen „Subjekt údajů“), beru na vědomí, že společnost Mlékárna Pragolaktos, a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 9216, kontaktní údaje na paní Helenu Novotnou, email: helena.novotna@pragolaktos.cz, tel. +420 734 689 789 (dále jen „Správce”) mě tímto informuje, že v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”) zpracovává moje osobní údaje v rozsah: příjmení, jméno, titul, datum narození, trvalé bydliště a korespondenční adresa, telefon, email.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro možnost účasti na pohovoru u Správce, kde se subjekt údajů uchází o pracovní místo.

Správce bude evidovat osobní údaje po celou dobu výběrového řízení na pracovní místo, na které se uchází subjekt údajů. Následně po ukončení výběrového řízení, pokud nebude existovat jiný právní důvod k jejich uchování, je Správce zlikviduje.

Zejména, pokud Subjekt údajů udělil Správci souhlas k vedení jeho osobních údajů v databázi uchazečů o zaměstnání.

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného výběrového řízení u Správce poskytnuty dodavatelům Správce, kteří zajišťují personální a mzdové služby Správci, a dále pak poskytovatelům cloudových či softwarových služeb.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám;

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. V případě, že byl udělen souhlas Subjektem údajů Správci s evidencí osobních údajů, má Subjekt údajů právo kdykoliv tento souhlas Správci odvolat, tak to písemně na sídlo společnosti či shora uvedený email.

Pokud chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, udělím písemný souhlas, aby společnost Mlékárna Pragolaktos, a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 9216, kontaktní údaje na paní Helenu Novotnou, email: helena.novotna@pragolaktos.cz, tel. +420 734 689 789,  nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu tři (3) roky, lze jej kdykoliv odvolat.

REKLAMACE

Já (dále jen „Subjekt údajů“), beru na vědomí, že společnost Mlékárna Pragolaktos, a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 9216, kontaktní údaje na paní Helenu Novotnou, email: helena.novotna@pragolaktos.cz, tel. +420 734 689 789 (dále jen „Správce”) mě tímto informuje, že v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”) zpracovává moje osobní údaje v rozsah: příjmení, jméno, titul, datum narození, trvalé bydliště a korespondenční adresa, telefon, email.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti vyřízení reklamace (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), a to podle zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Správce bude evidovat osobní údaje po celou dobu vyřízení reklamace, a dále po dobu po 10 letech, a to z důvodů povinnosti prokázat své zákonné povinnosti orgánu veřejné správy ČOI, pojišťovnám, spotřebitelům žádajících náhradu škody atd., následně Správce osobní údaje zlikviduje.

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení reklamace u Správce poskytnuty dodavatelům Správce, kteří zajišťují účetní služby a pojistné služby Správci, a dále pak poskytovatelům cloudových či softwarových služeb a orgánu veřejné správy ČOI.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám;

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.